Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om - zoals verzocht door minister Plasterk - de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht over de Behandeling in de Eerste Kamer.
 Na een schriftelijke toelichting van BZK en ondertekening van het bestuursakkoord tussen BZK en de VNG, heeft de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel inmiddels hervat en op 14 mei 2019 de wet met 42 tegen 33 stemmen aangenomen. Tegen waren CDA, PVV en SP.

Na goedkeuring door de ministerraad op 8 april 2016 is het wetsvoorstel – samen met de toelichting – op 15 april 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden en daarmee openbaar geworden. Hierna is het wetsvoorstel en de memorie van toelichtingen opgenomen. Tevens zijn de stand van zaken (wetgevingskalender), de ingewonnen adviezen, een vergelijking met de consultatieversie en de consultatieversie van de wet zelf hierna opgenomen.

Op 21 februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel inclusief de beide nota’s van wijziging en de hierna vetgedrukte amendementen en moties. Het gewijzigde voorstel van wet – zoals dat een de Eerste Kamer zal worden voorgelegd. Een versie waarin de amendementen zichtbaar zijn gemaakt is hier te vinden: Wkb incl. nvw en amendementen. Op 1 mei is ook het Concept-Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan de beide Kamers der Staten-Generaal voorgelegd (voorhang).

Bron; Hajé van Egmond – Instituut voor Bouwkwaliteit
Infographic; Kwaliteitsbor